Opinnäytetyöt

Työnantajalle opinnäytetyön teettäminen on tilaisuus saada uusinta tutkimustietoa ja asiantuntemusta organisaationsa käyttöön.

 • Opinnäytteet ovat usein korkeakoulututkintojen viimeisiä opintosuorituksia, niitä tekevät opiskelijat ovat loppusuoralla opinnoissaan. He hallitsevat alan uusimmat tutkimusmenetelmät ja teoriat.
 • Opinnäytteet ovat parhaimmillaan, kun ne pohjautuvat käytännön tutkimusongelmaan, joka lähtee työelämästä – silloin myös tulokset saadaan käyttöön heti.

 • Opiskelijan opinnäytettä ohjaa aina korkeakouluopettaja, joka on alansa asiantuntija.
 • Korkeakoulujen opinnäytteisiin liittyvät kriteerit takaavat opinnäytteiden tason ja laajuuden.
 • Työnantaja pääsee tutustumaan opinnäytteen kautta opiskelijan osaamiseen ja työskentelytapaan – opiskelija saattaa olla organisaation tuleva työntekijä.

Jokaisessa oppiaineessa on erikseen määritellyt kriteerit opinnäytteille. Opinnäytteen aihe voidaan kuitenkin räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan, kunhan se vastaa korkeakoulun opinnäytteiden tavoitteita ja opiskelijan opintosuunnitelmaa. Työn avulla opiskelija osoittaa, että hän kykenee soveltamaan tutkimustietoa ongelmien ratkaisussa.

Esimerkkejä opinnäytteiden aiheista

 • materiaalitutkimus
 • markkinointiviestinnän kehittäminen
 • asiakastyytyväisyystutkimus
 • verkkosivujen suunnittelu
 • messutapahtuman toteutus
 • selvitys ympäristövaikutuksista
 • yhdistyksen historiikki
 • työtapojen tai menetelmien tutkimus
 • koulutusmateriaalin suunnittelu
 • kehittämissuunnitelma
 • taiteellinen työ.
 

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ovat julkisia, sillä ne ovat tutkintojen osia, joiden tulee olla avoimesti arvioitavissa. Erillisellä sopimuksella opinnäytetyöstä voidaan kuitenkin jättää pois tilaajaorganisaation tunnistetiedot tai salaisina pidettävät tiedot.

Korkeakoulu vastaa opinnäytetyön ohjauksesta. Yhteistyön sujuvuuden kannalta on hyvä nimetä opiskelijalle yhteyshenkilö myös tilaajaorganisaatiosta. Osapuolet sopivat yhdessä muun muassa työn rajauksesta, sen aikataulusta, maksettavista palkkioista, raportointitavasta sekä tutkimustulosten käytöstä.

 Lue lisää

Millaisia ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opinnäytteet ovat?
Opinnäytetyö tuo lisäarvoa myös työpaikalle

Info-merkkiOpinnäytetyöllä tarkoitetaan  tutkielmaa, joka kuuluu korkeakoulujen tutkintovaatimuksiin.

Ammattikorkeakouluissa opinnäytetyöstä käytetään usein nimeä lopputyö. Yliopistoissa opinnäytetyö on opintojen vaiheesta ja alasta riippuen kandidaatin tutkielma, pro gradu -tutkielma tai diplomityö.

Eri alojen opinnäytetöiden aiheista voi kysyä lisää korkeakouluista.

 
Kesto Keskimäärin 4–10 kk
Ajankohta

Toimeksiantoja voi jättää ympäri vuoden. Eniten opiskelijat etsivät aiheita töilleen lukukausien alkaessa

Tilatarve

Yleensä ei, koska opiskelija tekee työn muualla kuin työpaikalla

Resurssitarve

Työnantajan rooli vaihtelee. Keskimäärin 1–3 palaveria opiskelijan kanssa

Investointi

Tutkimuskustannukset ja mahdollinen opiskelijalle maksettava palkkio

Ota yhteyttä korkeakouluun Palkka ja sopimukset. Mitä minun tulee tietää?Toimeksianto Miten jätän opinnäytetyölle?
 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.