Opiskelijan palkka

Harjoitteluajan palkka
Palkkio opinnäytetyöstä
Korvaus opiskelijaprojekteista


Harjoitteluajan palkka

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot suhtautuvat eri tavoin opiskelijoiden palkkakysymyksiin. Viime kädessä palkka-asiat ovat opiskelijan ja työnantajan neuvoteltavissa olevia asioita.

  • Yliopisto-opiskelijan harjoitteluajan palkka on keskimäärin 1350 euroa kuukaudessa alasta riippuen.
  • Ammattikorkeakouluopiskelijan harjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta. Tähän vaikuttavat muun muassa opiskelijan opintojen vaihe ja aiempi työkokemus. Käytännöt ovat alakohtaisia. Palkaton harjoittelu on aina työhön tutustumista ohjaajan opastuksella ja työtä seuraamalla. Se ei saa sisältää vaativia tai itsenäisiä työtehtäviä.
  • Suosituksena on, että työnantaja maksaa harjoittelusta palkkaa oman alansa työehtosopimuksen mukaan. Alasta riippuen palkka on yleensä 70–90 % alan vastaavasta palkasta tai alimmasta taulukkopalkasta.
  • Liittojen suositukset: Monilla ammattiliitoilla on suosituksia opiskelijan palkasta. Suositukset ovat apuväline niin opiskelijalle kuin työnantajallekin harjoittelusuhteen palkkaneuvotteluja käytäessä
  • Korkeakoulujen suositukset: Korkeakouluilla on erilaisia minimipalkkasuosituksia opiskelijoilleen. Palkan tulisi olla vähintään Kelan työssäoloehdon mukainen vähimmäispalkka.

Palkkio opinnäytetyöstä

Palkkiot neuvotellaan aina tapauskohtaisesti. Toimeksiantaja voi maksaa opiskelijalle joko palkkaa, apurahaa tai veronalaista työkorvausta.

  • Opinnäytetyön tekeminen työsuhteessa: Useimmat korkeakoulut suosittelevat, että opinnäytetyötoimeksianto tehdään työsuhteessa. Tällöin kyseessä on palkkasuhde, josta tehdään työsopimus ja jota koskevat palkkatyön verotuskäytännöt. Opinnäytetyöntekijän kuukausipalkkaa koskevat samat suositukset kuin harjoittelijan palkkaa.
  • Palkkio apurahana: Tilaaja voi joissain tapauksissa maksaa palkkion apurahana, esimerkiksi korkeakoulun säätiön kautta. Tällöin tilaaja lahjoittaa apurahan korkeakoululle ja korkeakoulu julistaa apurahan haettavaksi.
  • Työkorvaus tai toimeksiantosuhde: Kun toimeksiantajalla ei ole mahdollisuutta palkata opiskelijaa työsuhteeseen, hoidetaan palkkio usein työkorvauksena tai toimeksiantosuhteena. Osalla ammattiliitoista on erikseen suosituksia gradun tai diplomityön työkorvauksen suuruudesta.
  • Tutkimuskustannukset: Vaikka työstä ei maksettaisikaan erillistä palkkiota opiskelijalle, toimeksiantajan tulee joka tapauksessa maksaa tutkimuksen tekemisestä aiheutuneet kustannukset. Nämä voivat olla esimerkiksi materiaali- ja painatuskuluja, postituskuluja tai matkakuluja. Op­pilai­tok­selle voi lisäksi aiheutua kustannuksia muun muassa tietopalvelujen ja la­bo­ra­to­riolait­teiden käytöstä. Kaikista hyväksyttävistä kustannuksista on hyvä sopia etukäteen kirjallisesti.

Korvaus opiskelijaprojekteista

Opiskelijatyönä tehtävien projektitöiden tai muiden kehittämis-, tutkimus- ja tuotekehityspalveluiden hinnat vaihtelevat korkeakouluittain.

  • Jos työ tehdään osana opintojaksoa tai kurssia, ei opiskelijalle välttämättä makseta korvausta, mutta korkeakoulu perii asiantuntijapalvelusta tietyn korvauksen.

Info-merkkiOpiskelija tuo työpaikalle aina mukanaan oman työpanoksensa ja osaamisensa. Palkanmaksu on osoitus siitä, että opiskelijan työtä arvostetaan. Kyseessä on myös opiskelijan toimeentulo.

Varsinkin loppuvaiheen korkeakoulu-opiskelijalla on jo paljon sellaista kokemusta ja osaamista, josta on työnantajalle selvää hyötyä. Tällöin opiskelijaa voidaan verrata vastavalmistuneeseen, alalla uuteen työntekijään.

 

Ammattiliittojen palkkasuosituksetKorkeakoulujen tuki harjoittelijalleMillainen sopimus? Harjoittelu, opinnäyte, opiskelijaprojekti

Lue lisää

Yhteistyön rahoitus: työnantajat kertovat
Harjoittelu – kuka vastaa mistäkin?
Opinnäytetyö – kuka vastaa mistäkin?

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.