Sopimukset

Sopimuksia työnantajan, opiskelijan ja korkeakoulujen kesken voidaan solmia seuraavin tavoin:

Harjoittelusopimus tai -sitoumus
Työsopimus
Sopimus opinnäytetyöstä
Sopimus projektitoimeksiannosta

 
Harjoittelusopimus tai -sitoumus

Useat korkeakoulut edellyttävät, että harjoittelusta tehdään kirjallinen harjoittelusopimus työnantajan, opiskelijan ja korkeakoulun kesken.

Sopimusten tarkka sisältö vaihtelee. Ammattikorkeakoulujen harjoittelusopimuksissa voidaan määritellä harjoitteluun liittyvien käytännön yksityskohtien lisäksi myös harjoittelun tavoitteita sekä harjoittelun ohjaukseen liittyviä vastuukysymyksiä.

Harjoittelusopimukseen kirjattavia asioita:

 • harjoittelun ajankohta
 • harjoittelun laajuus työtunteina ja opintopisteinä
 • opiskelijan työtehtävät
 • nimetty harjoittelun ohjaaja korkeakoulussa
 • nimetty harjoittelun ohjaaja työpaikalla
 • harjoittelun tavoitteet
 • mahdolliset korvaukset tai etuudet, jotka työpaikka voi tarjota opiskelijalle (esim. ateriaetu).
 

Työsopimus

Jos korkeakouluopiskelijalle maksetaan harjoittelusta palkkaa, työnantaja ja opiskelijan solmivat määräaikaisen työsopimuksen. Tämä tulee tehdä harjoittelusopimuksen tai -sitoumuksen lisäksi.

Työsopimukseen kirjattavia asioita:

 • harjoittelujakson pituus
 • keskeiset työtehtävät
 • sovellettava työehtosopimus
 • palkka
 • palkanmaksukausi.
 

Sopimus opinnäytetyöstä

Toimeksiantoon liittyvä sopimus solmitaan yleensä toimeksiantajan ja opiskelijan välillä. Ammattikorkeakouluissa sopimuksen osapuolena on usein myös toimeksiantoa ohjaava opettaja. Sopimuksen muoto vaihtelee sen mukaan, tekeekö opiskelija toimeksiannon työsuhteessa vai maksetaanko hänelle palkkio esimerkiksi stipendinä.

Opinnäytesopimukseen kirjattavia asioita:

 • palkkaan tai palkkioihin liittyvät asiat
 • tutkimusaineisto ja ehdot aineiston käytölle
 • aikataulu: sopimukseen voidaan liittää erillinen tutkimus- tai työsuunnitelma.
 • tulosten raportointi: Missä muodossa tulokset raportoidaan, ja tehdäänkö toimeksiantajalle esimerkiksi erillinen tutkimusraportti?
 • tutkimustulosten käyttöoikeus: Kuinka laajan käyttöoikeuden toimeksiantaja saa tutkimukseen ja sen tuloksiin? Yleissääntö on, että tekijänoikeuksien haltija on työn tekijä ja hän voi luovuttaa oikeudet tilaajalle joko osittain tai kokonaan.
 • tutkimuskulut: Kuka vastaa tutkimukseen liittyvistä kuluista, esimerkiksi painokustannuksista?
 • työn julkisuus: Onko työssä salattavaksi tarkoitettua aineistoa? Opinnäytteet ovat pääsääntöisesti julkisia, koska niiden on oltava tiedeyhteisön arvioitavissa. Joissain tapauksissa voidaan jättää pois esimerkiksi tilaajaorganisaation tunnistamiseen liittyvät tiedot. Työn julkisuuden rajoittamiseen liittyvistä asioista tulee aina sopia opiskelijan lisäksi myös työtä ohjaavan opettajan kanssa.
 

Sopimus projektitoimeksiannosta

Opiskelijaprojekteihin liittyvät sopimukset laaditaan tapauskohtaisesti toimeksiantajan, korkeakoulun edustajan ja joissain tapauksissa myös opiskelijoiden eli projektiryhmän kesken.

Kuten opinnäytetoimeksiannon yhteydessä, projektitoimeksiantojen osalta tulee myös sopia töiden julkisuuteen ja käyttöoikeuksiin liittyvistä asioista.

Info-merkkiSivulla esitetyt sopimuksiin liittyvät tiedot toimivat työn- antajan yleisohjeena, mutta ne tulee aina tarkistaa tapauskoh-taisesti.

Saat yksityiskohtaisempaa tietoa sopimuksista ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen oppiainevastaavilta sekä rekrytointipalveluista. 

 
 Millaista palkkaa opiskelijalle?Ota yhteyttä korkeakouluun

Sopimukset. Työnantajien vinkkejä.

Aiheesta muilla sivustoilla

Esimerkkejä harjoittelusopimuksista:
Harjoittelusopimus (Saimaan AMK)
Harjoittelusopimus (JY)

Esimerkkejä työsopimuksista:
Työsopimusmalli (Suomi.fi)

Esimerkkejä opinnäytesopimuksista:
Toimeksiannon sopimusmalli (HY)
Opinnäytetyö ja salassapito (JAMK)
Sopimus opinnäytetyöstä (SAMK)
Sopimus toimeksiantogradusta (TY)

Tietoa immateriaalioikeuksista:
Opinnäytetyöpakki (KAMK).

Kansainvälisen opiskelijan palkkaaminen:
Lupa-asiat (BeGlobal.fi)

 

Korkeakouluosaajat.fi on korkeakoulujen tuottama palvelu työnantajille.